Általános orvostörténelem

A tantárgy neve: Általános orvostörténelem 

A tantárgy NEPTUN kódja: AOORT43A1

Kredit: 2

Évfolyam, félév: I-V. évf., 1., 2. félév

Óraszám/félév: 26

Előadás: 26 óra

Szeminárium: -

Gyakorlat: -

Előadó tanár(ok): Prof. Dr. Németh Norbert, Dr. Mudrák József, Dr. Szabó Attila

 

A kurzus koordinátorának neve és e-mail címe: 

Prof. Dr. Németh Norbert, tanszékvezető, nemeth@med.unideb.hu

Célkitűzések

Az orvostudomány fejlődése -kultúránként sokszor eltérően- a megismerés, a megértés, a betegségek, a halál és az ember viszonya, a betegekkel való bánásmód tekintetében számos szemléletváltáson és fordulóponton haladt előre, a nagy felfedezések és a technológiai fejlődés adta lehetőségek mellett. A kurzus célja az egyetemes orvostörténet, az orvosi gondolkodás és a gyógyító gyakorlat fejlődéstörténetének  megismertetése. A tudománytörténetben való elmélyedés segíthet a mindennapi gyakorlatban alkalmazott orvosi szemlélet és a különböző diszciplínák prevenciós, diagnosztikus és terápiás módszerei értékének megbecsülésében is. A szemléletváltások tanulságai az újra való nyitottságot is erősíthetik, amelyre bizonyosan még sokáig szükség van.

Tematika

1. Bevezetés. Források és módszerek. Őskor. A primitív népek orvoslása.

2. Ókori magaskultúrák medicinája. Kína, India, Mezopotámia.

3. Az ókori Egyiptom medicinája.

4. Ókori görögök. Aszklépiosz isten. Aszklépeionok. Természetfilozófusok. Hippokratész.

5. Az ókori Róma. Aesculapius. Enciklopédisták: Terentius Varro, Plinius, Celsus. Soranos, Diosküridés. Galenus. Katonaorvoslás, katonai kórházak.

6. Kolostori medicina. Bizánc, a nagy kompilátorok. Arab medicina, Rhases, Avicenna, Abulcasis. 

7. Nagy járványok a történelemben.

8. Skolasztika, reneszánsz. Leonardo da Vinci, Vesalius, Paracelsus.

9. A XVII-XIX. század nagy felfedezései, a diszciplínák önállóvá válása. Szemelvények az orvostudományi szakterületek történetéből.

​​​​​​​10. A XIX. századi magyar orvostörténet nagyjai (Balassa János, Markusovszky Lajos, Semmelweis Ignác, báró Korányi Frigyes, Fodor József, Hőgyes Endre)

​​​​​​​11. A gyógyszerésztudomány fejlődéstörténete.

​​​​​​​12. A magyar közegészségügy története.

13. A debreceni orvosképzés története.

A kurzus résztvevőinek igény szerint lehetősége van a DE ÁOK Orvostörténeti Gyűjtőhely és a Szoborpark szervezett látogatására.

Kötelező irodalom

Az előadások anyaga és kiadott irodalom, amelyek az e-learning felületen elérhetőek.

Ajánlott irodalom  

Nemes Csaba: Orvostörténelem - Az egyetemes és a magyar medicina kultúrtörténeti vonatkozásaival. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen, 2008.
Benedek István: Hügeia – Az európai orvostudomány története. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1990.
Mayer Ferenc Kolos: Az orvostudomány története. Téka Könyvkiadó, Budapest, 1988.
    

A számonkérés módja: írásbeli vizsga (egyeztetett időpontban)

A vizsga értékelése: 5 fokozatú gyakorlati jegy

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 11:22