Vér- és nyirokáramlás reológiája (ÁOK - OKLA)

Tantárgy kód: AFREO02L5
Kredit: 3

Év, szemeszter:  III. évfolyam, 1. félév
Óraszám/félév:  14 előadás, 14 gyakorlat
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Németh Norbert, tanszékvezető

Oktatók:

  • Prof. Dr. Németh Norbert, Bedőcs-Baráth Barbara, Varga Ádám, Mátrai Ádám

A tantárgy célja

A véráramlástan, a haemorheologia és a mikrokeringés alapjainak és in vivo összefüggéseinek megismerése, különböző kórfolyamatokban létrejövő változásainak elemzése. A haemorheologiai mérőmódszerek (viszkozimetria, filtrometria, slit-flow és rotatiós ektacytometria, ozmotikus gradiens ektacytometria, fény-transzmissziós vörösvérsejt aggregometria) megismerése, gyakorlatban a különböző méréstechnikai lehetőségek bemutatása, kivitelezése. A haemorheologiai és mikrokeringési alapismeretek révén komplex szemlélet kialakításának segítése.

Részletes tematika

Szóbeli vizsga tételsor

Kötelező irodalom

  • Németh Norbert: Haemorheologiai alapismeretek. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020. ISBN: 978 963 318 875 0

Ajánlott irodalom

  • Bernát Sándor Iván, Pongrácz Endre (szerk.): A klinikai haemorheologia alapjai. Kornétás Kiadó, Budapest, 1999., ISBN 963-7843-75-2
  • O.K. Baskurt, M.R. Hardeman, M.W. Rampling, H.J. Meiselman (szerk.): Handbook of Hemorheology and Hemodynamics. IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, 2007. ISBN: 978-158603-771-0

Tantárgyi követelmények

  • Az előadások látogatása nélkül a gyakorlatok nem teljesíthetőek. Aktív gyakorlati munka. Jegyzőkönyvvezetés, annak bemutatása a szóbeli vizsga megkezdése előtt. A tananyaghoz tartoznak az e-learning felületen elhelyezett anyagok is.

Aláírás feltétele: A gyakorlatok látogatása, rendszeresen vezetett jegyzőkönyvek megléte. Két igazolt hiányzás még elfogadható.

Vizsga típusa: Kollokvium.

Érdemjegy javítás: A vonatkozó tanulmányi szabályzatok szerint.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 12:03